Blog Archives

Již od roku 1992 je nosnou technologií společnosti WOMBAT, s.r.o. bezvýkopová rukávová technologie KAWO, určená pro sanaci kanalizačních sběračů. Jak již vyplývá z názvu, bezvýkopová metoda KAWO je vyhledávána především tam, kde vznikají problémy s prováděním výkopových prací, tedy v zastavěných městských aglomeracích, areálech výrobních podniků a těžce přístupných tras potrubí. Nezanedbatelná není ani rychlost provádění prací - běžně 50 až 200 m denně a také vysoká kvalita, zaručující vodotěsnost sanovaného úseku, a to vše za výhodných ekonomických podmínek při dodržování vysoké ekologické odpovědnosti. Bezvýkopová vložkovací metoda.
Read more
Společnost WOMBAT, s.r.o. disponuje moderními technologiemi, kterými je možné sanovat poškozená kanalizační vedení bez nutnosti provádění liniových výkopů. Staveniště je vymezeno pouze v okolí startovací a ukončovací šachty, které zajišťují potřebný přístup do potrubí. Díky tomu je provoz na povrchu, ve srovnání s klasickými metodami, omezen opravdu minimálně. Dalším benefitem je rychlost provedení sanace, jednotlivé úseky mohou být dokončeny v rozmezí jednoho až dvou týdnů. Díky kombinaci výše zmíněných faktorů a příznivé ceny jsou naše bezvýkopové metody velmi dobrou a oblíbenou volbou investorů..
Read more
Po realizaci monitoringu  TV kamerou provádíme vyhodnocení technického stavu monitorovaného potrubí. Tam, kde je komplikovaný přístup k trubnímu vedení je možné provést vytyčení trasy potrubí včetně lokalizace nepřístupných nebo ztracených šachet pomocí zařízení RIDGID a lokátorem NaviTRACK Scout až do hloubky 3,5 m. Po zajištění vstupu do trubního vedení je možné provést kompletní diagnostiku. Výsledkem inspekce je zpráva s přesným polohopisem diagnostikovaných řadů, uloženým do systému GIS, průběh trasy v s možností vizualizace v 3D, popisem fyzického stavu trubního vedení, návrhu případné opravy doporučenou bezvýkopovou technologií a cenovou nabídkou. [nggallery id=10].
Read more
Monitoring kanalizace, kamerové zkoušky, slouží k průzkumu a dokumentaci stávajícího technického stavu trubních systémů, dále také ke kontrole kvality provedených sanačních prací. Před započetím každé revizi je nutné trubní vedení řádně vyčistit, tj. zbavit veškerých sedimentů, nánosů a dalších překážek, které by znemožnily dokonalý průjezd monitorovacího zařízení.

Monitoring kanalizace satelitní kamerou

K revizi stavu podzemních trubních systému využíváme monitorovací zařízení fy RAUSCH. Jedná se o samohybnou TV kameru s dosahem až 180 m. Tímto systémem lze provádět inspekci hlavních trubních vedení v profilech DN 150 – DN 1800. Monitoring kanalizace satelitní.
Read more
Před začátkem samotného provádění bezvýkopové opravy kanalizace a lokálních oprav potrubí, dále před vlastním monitoringem kanalizace, je prvořadou nutností vyčištění kanalizačních řádů od nánosů a sedimentů. Čištění kanalizace, ať už dešťové či splaškové, se provádí speciálními čistícími vozy, které umožňují čištění tlakovou vodou.

Tlakové čištění kanalizace

Společnost WOMBAT, s.r.o. používá k čištění kanalizace vysokotlaký kombinovaný čistící vůz AQUATECH B10. Tyto stroje jsou svým špičkovým výkonem schopny rozrušit ztvrdlé a ulehlé sedimenty v kanalizačním potrubí a následně provést jejich odsátí a uložení na skládku. Další významnou vlastností těchto vysokotlakých kombinovaných.
Read more