METODA KAWO – Bezvýkopová inverzní technologie pro sanaci kanalizačních sběračů

Již od roku 1992 je nosnou technologií společnosti WOMBAT, s.r.o. bezvýkopová rukávová technologie KAWO, určená pro sanaci kanalizačních sběračů. Jak již vyplývá z názvu, bezvýkopová metoda KAWO je vyhledávána především tam, kde vznikají problémy s prováděním výkopových prací, tedy v zastavěných městských aglomeracích, areálech výrobních podniků a těžce přístupných tras potrubí. Nezanedbatelná není ani rychlost provádění prací – běžně 50 až 200 m denně a také vysoká kvalita, zaručující vodotěsnost sanovaného úseku, a to vše za výhodných ekonomických podmínek při dodržování vysoké ekologické odpovědnosti.

Bezvýkopová vložkovací metoda KAWO se řadí mezi tzv. metody inverzní, nebo také CIPP technologie. Osazením vystýlky KAWO do poškozeného trubního vedení inverzním způsobem dojde k zatěsnění stěn potrubí, přičemž stěny sanovaného trubního vedení tvoří hladká svrchní folie, která nalepšuje hydraulické poměry v sanovaném potrubí.

Metoda KAWO je vhodná pro sanaci všech druhů a typů kanalizačního potrubí v profilech od DN 125 do DN 2500, přičemž nezáleží na příčném profilu sanovaného potrubí. Velmi často se tato metoda uplatňuje především pro sanaci vejčitého či tlamovitého profilu, které bývají z hydraulického hlediska nejvýhodnější z důvodu optimálních unášecích rychlostí průtočného média.

Při inverzním způsobu sanace kanalizačního trubního vedení lze kombinovat možnosti použití textilií pro výrobu vystýlky a sytících pojiv dle potřeb daného potrubí. Tyto materiály se vybírají podle požadavků na statické, chemické či abrazivní nároky kanalizačních sběračů. Velmi důležitým faktorem je i ta skutečnost, že lze navrhnout tloušťku vystýlky KAWO od základní 4 mm až po 30 mm. Nutná tloušťka vystýlky je přesně vypočtena ve statickém výpočtu na základě reálných hodnot – profilu, hloubky uložení potrubí, hladiny spodní vody, stupni zatížení nadloží, stupni poškození potrubí a základních výpočtových hodnot použitého sanačního materiálu, tj. E-modulu a pevnosti v ohybu.

Firma Wombat, s.r.o. vlastní pro bezvýkopovou  technologii KAWO certifikát z Institutu pro testování a certifikaci Zlín číslo 98 1125 V/AO. Tento certifikát doporučuje užití technologie KAWO pro sanaci podzemních trubních vedení.

Bezvýkopová technologie KAWO je chráněna patentovou listinou číslo 279328 vydanou Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

V souvislosti s užitím dané technologie používá firma WOMBAT nejmodernější vědeckotechnické poznatky v oblasti rekognoskace a renovace podzemních trubních vedení.

V květnu r. 2002 byla firma Wombat, s.r.o. u příležitosti světové výstavy o bezvýkopových technologiích NO-DIG v Kodani oceněna titulem „Nejlepší stavba roku 2001“. Toto ocenění firma obdržela v konkurenci staveb bezvýkopovými technologiemi z celého světa za stavbu „Sanace kanalizace Centrum v polském městě Bielsko – Biala,  vypsané evropským fondem na obnovu infrastruktury Phare. V roce 2003, byla firma Wombat u příležitosti mezinárodní vodohospodářské výstavy v Trenčíně oceněna titulem ZLATÁ AQUA  za nejlepší exponát výstavy.