KAWO KLOBOUK

Technologie „KAWO – klobouk“ je progresivní bezvýkopová technologie, která řeší napojení zaústění kanalizačních přípojek do hlavního kanalizačního řadu. Oprava spočívá v zatažení speciálního pakeru, na kterém je nainstalovaná textilie, sycená rychletuhnoucí pryskyřicí. Po vytvrzení vznikne v místě napojení vnitřní manžeta, která zajistí těsnost potrubí, a tedy i správné odvedení splašků z přípojky do hlavního řadu. Osazení se provádí v součinnosti s TV – kamerou po proplachu potrubí. Technologie „KAWO – klobouk“ se používá k sanaci zaústění kanalizačních přípojek DN 150 – DN 250 v neprůlezných profilech DN 250 – DN 600.