Výzkum

V souvislosti s aktuálními trendy na podporu aplikovaného výzkumu, rozvojem a aplikací nových technologii a s přijetím zásad odpovědného a preventivního přístupu k ochraně životního prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje se činnost společnosti WOMBAT, s.r.o. začala v posledních rocích obracet i do oblasti vědeckého a odborného výzkumu a vývoje. Prioritním se stal aplikovaný a experimentální výzkum a vývoj. Přirozeným krokem byla výstavba nového moderního vědeckotechnického centra NO-DIG PARK, kde je vybudováno důstojné zázemí pro další rozvoj vědeckotechnické výzkumné činnosti a kde jsou také soustředěny nejmodernějších prostředky pro diagnostiku, vyhodnocení a optimalizaci řešení renovace podzemních trubních vedení. Byly navázány kontakty s odborníky Stavební fakulty VUT v Brně a Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kteří participují na probíhajících projektech i na přípravě nových. V této souvislosti byla výrazně rozšířena oblast, kam se vědeckotechnická výzkumná činnost společnosti WOMBAT, s.r.o. zaměřuje. Vedle přirozené oblasti sanačních technologií, diagnostiky a monitoringu vodovodních potrubí a kanalizací se výzkumná činnost soustřeďuje i na následující oblasti:

 • Vozovky nízkokapacitních komunikací (např. lesní a polní cesty)
 • Komunikace pro rekreační využití (např. cyklostezky, singletracky)
 • Normotvorná činnost – předpisy pro návrh, výpočet, posouzení a realizaci vozovek veřejných i nízkokapacitních komunikací
 • Ekologicky šetrný přístup při realizaci vozovek
 • Ekologické aspekty začlenění komunikací do okolního prostředí
 • Realizace nízkokapacitních komunikací v ekologicky cenných územích
 • Využití recyklovaných materiálů (druhotných surovin) v konstrukcích vozovek
 • Zlepšení vlastností podloží konstrukcí vozovek
 • Geotechnický průzkum a laboratorní měření
 • Snížení důsledků fragmentace krajiny v důsledku výstavby liniových staveb
 • Monitoring migrace zvěře
 • Výpočty vozovek metodou konečných prvků (MKP)