Metoda M-SYSTEM – ochrana vnitřního povrchu vodovodního potrubí epoxidovým nástřikem

Od DN 80 mm – DN 500 mm

Ochrana vnitřního povrchu vodovodního potrubí epoxidovým nástřikem.
V roce 1997 byla poprvé uplatněna bezvýkopová technologie na sanaci vodovodních trubních vedení – M – systém. Tato technologie je uplatňována při sanacích menších profilů DN 80 – 500, a to především u těch trubních řadů, které jsou vodotěsné, ale nemají ochráněný vnitřní povrch, znehodnocují vyrobenou pitnou vodu vylučováním iontů železa, kalí pitnou vodu a umožňují tvorbu sedimentů a větších inkrustů.

Technologií M – systém je prováděna bezvýkopová sanace vodovodních sítí pomocí techniky nástřiku na bázi epoxidových pryskyřic. Zajišťuje účinnou vnitřní ochranu potrubí při dostatečně dlouhé životnosti, zabraňuje vnitřní i bodové korozi, do značené míry nalepšuje hydraulickou kapacitu a nemá nežádoucí účinky na jakost dodávané pitné vody.

Vnitřní ochranné nástřiky se aplikují do vyčištěného vodovodního řadu. Potrubí, ve kterém je prováděn ochranný nástřik se na krátký čas vyřadí z provozu. Po dobu realizace sanace potrubí je zásobování pitnou vodou prováděno náhradním zdrojem, tedy buď povrchovým potrubím nebo z cisteren.

Materiál, používaný k provádění ochranného nástřiku je vyroben na bázi epoxidových dvousložkových pryskyřic, snáší vlhkost a neobsahuje rozpouštědla a benzylalkohol. Jednotlivé složky materiálů se smíchají ve specifickém poměru dle návodu výrobce. Správný poměr směsí hlídá měřící zařízení, které monitoruje tok pryskyřice a tvrdidla. Toto zařízení je napojeno na výstražný systém, který se aktivuje jestliže je překročena specifikovaná tolerance poměru míchání.

Nanášecí zařízení se skládá z kompaktní jednotky obsahující kromě počítačového a monitorovacího zařízení oddělené zásobníky pro složky pryskyřice a tvrdidla. Nanášení se aplikuje odstředivě a kromě rychlosti se automaticky kontroluje četnost záběrů tak, aby byla zajištěna minimální tloušťka nanášecí vrstvy.

Technická data:
délka prováděných úseků max. 120mm
profily určené k sanaci DN 80 mm – DN 500 mm
tloušťka vrstvy nástřiků 0,8 mm – 1,2 mm

Nevýhodou klasických litinových vodovodních řadů je usazování inkrustů na vnitřním povrchu potrubí. Dochází tím ke zmenšování průtočného profilu, zvyšování hydraulických ztrát v potrubí a zhoršování kvality vody. Ochrana vnitřního povrchu vodovodního potrubí epoxidovým nástřikem znamená odstranění těchto nedostatků.
Na technologii M-systém, užívanou pro ochranu vnitřního povrchu vodovodního porubí byl vydán certifikát pro dlouhodobý styk sanačních materiálů s pitnou vodou.