Monitoring kanalizace

Monitoring kanalizace, kamerové zkoušky, slouží k průzkumu a dokumentaci stávajícího technického stavu trubních systémů, dále také ke kontrole kvality provedených sanačních prací. Před započetím každé revizi je nutné trubní vedení řádně vyčistit, tj. zbavit veškerých sedimentů, nánosů a dalších překážek, které by znemožnily dokonalý průjezd monitorovacího zařízení.

Monitoring kanalizace satelitní kamerou

K revizi stavu podzemních trubních systému využíváme monitorovací zařízení fy RAUSCH. Jedná se o samohybnou TV kameru s dosahem až 180 m. Tímto systémem lze provádět inspekci hlavních trubních vedení v profilech DN 150 – DN 1800. Monitoring kanalizace satelitní kamerou, umožňuje průzkum daného hlavního řádu, současně také inspekci napojených přípojek, nahlédnutím satelitní kamery umístěné na výsuvné tlačné tyči. K průzkumu domovních kanalizačních přípojek a svislých svodů v profilech DN 35 – DN 150 lze použít mechanický kamerový systém RIDGID s dosahem do 30 m, případně digitální samohybnou kameru RAUSCH v profilech DN 100 – DN 250 s dosahem 150 m.

Výstupem monitoringu kanalizace, kamerových zkoušek,  je nosič CD/DVD s podrobnou dokumentací provedené inspekce trubního řádu a šachet s možností 3D vizualizace. Současně lze také provést záznam digitálního videofilmů (MPEG 1/2/4) a digitálních snímků ve formátu JPEG. Dokumentace je provedena dle požadované normy ATV nebo EN13508-2 s popisem v českém, slovenském, polském nebo ruském jazyce.

Na základě provedeného monitoringu kanalizace je daný průzkum řádně prostudován a vyhodnocen zaměstnanci společnosti WOMBAT, s.r.o. Následně je se součinností zákazníka navržená vhodná bezvýkopová technologie, případně jiný druh opravy.

Společnost WOMBAT, s.r.o. vlastní:

  • TV – kamery pro diagnostiku podzemních trubních vedení – SAMOHYBNÉ
  • TV – kamery pro diagnostiku podzemních trubních vedení – MECHANICKÉ